Skip to content

Voorwaarden en Privacybeleid

Om het 50 jarig bestaan van de metro te vieren heeft RET een oproep aan u gedaan om leuke herinneringen in te zenden die te maken hebben met de Rotterdamse metro. Hierdoor is het mogelijk dat wij in het bezit komen van persoonlijke gegevens van u en anderen. RET maakt graag gebruik van uw inzending onder de voorwaarden en privacyregels als hierin vermeldt. Door inzending van uw materiaal verklaart u in te stemmen met deze voorwaarden en het privacybeleid.

Voorwaarden

U kunt uw materiaal inzenden via de mailbox 50jaarmetro@ret.nl.

U bent verantwoordelijk voor uw inzending. Wij gaan ervan uit dat u bevoegd bent om dit materiaal aan ons ter beschikking te stellen. Inzenders stemmen ermee in dat hun ingezonden materiaal onbeperkt en zonder vergoeding door RET kan worden gebruikt in het kader van de viering van het 50 jarig bestaan van de metro. Uw inzendingen kunnen door RET worden gebruikt voor de 50 jaar vieringsactiviteiten, zoals maar niet beperkt tot: online tentoonstelling, museum metro, in- en externe media.

Tevens gaat u ermee akkoord dat uw ingezonden materiaal aan RTV Rijnmond ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de televisieserie die wordt gemaakt over het 50 jarige bestaan van de metro en alle media rond de serie.

U kunt gevraagd worden om een zogenaamde “quit claim” te ondertekenen.

Door een item in te zenden verleent u het recht uw naam te gebruiken in verband met de publicatie, het gebruik of de plaatsing van de inzending. Indien u uitdrukkelijk niet wenst dat uw naam wordt gepubliceerd in combinatie met uw inzending, verzoeken wij u dit uitdrukkelijk kenbaar te maken bij de inzending dan wel via het emailadres.

Omwille van de unieke en historische waarde van uw inzending vindt RET het belangrijk dat uw inzending ook na het gebruik voor 50 jaar metro wordt bewaard. U gaat ermee akkoord dat RET uw inzending opneemt in haar archief.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot het (voorgenomen) gebruik door RET, dan kunt u dat via het emailadres aan ons kenbaar maken.

Privacybeleid

In alle gevallen geldt dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de gegevens wordt omgegaan en RET zich houdt aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In dit privacybeleid willen wij u graag meer specifiek informeren over hoe en door wie uw gegevens worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke

RET N.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Indien uw materiaal aan RTV Rijnmond ter beschikking wordt gesteld, geldt dat RTV Rijnmond ook verwerkingsverantwoordelijke is voor uw gegevens.

Bij de uitvoering van haar vieringsactiviteiten maakt RET gebruik van derde partijen, verwerkers, met wie  een verwerkersovereenkomst wordt aangegaan ter waarborging van de zorgvuldige behandeling van de uw gegevens.

Verstrekking van gegevens

RET zal uw inzending aan RTV Rijnmond beschikbaar stellen ten behoeve van de televisieserie die wordt gemaakt over het 50 jarige bestaan van de metro en alle media rond de serie. RTV Rijnmond is zelf verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens die door RET zijn verstrekt. Op deze verwerking van uw gegevens is het privacybeleid van RTV Rijnmond van toepassing. Wij verwijzen u hiervoor naar RTV Rijnmond.

Doel van het gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

  • te gebruiken ten behoeve van de activiteiten in het kader van de viering van 50 jaar metro;
  • om samen met uw inzending aan RTV Rijnmond ter beschikking te stellen;
  • u te benaderen indien wij gebruik wensen te maken van uw inzending;
  • te gebruiken in combinatie met het gebruik en de publicatie van uw inzending;
  • om u eventueel op de hoogte te houden van het gebruik van uw inzending;
  • om u eventueel uit te nodigen voor activiteiten die rondom de viering van het 50 jarig bestaan van de metro worden georganiseerd;
  • om samen met uw inzending op te nemen in ons archief.

Toestemming ander gebruik

Uw inzending zal zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de viering van 50 jaar metro of aan derden worden verstrekt voor andere (commerciële) doeleinden. Indien RET uw materiaal graag voor andere doeleinden wenst te gebruiken, zal zij hiervoor contact met u opnemen om uw toestemming te vragen.

Beveiliging

Teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging zijn adequate beveiligingsmaatregelen genomen. Alleen medewerkers van RET en verwerkers zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is om hun werkzaamheden te kunnen doen.

Persoonsgegevens en rechten

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u hiertoe een verzoek indienen via 50jaarmetro@ret.nl. Uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek ontvangt u een bericht.

Klachten over de wijze waarop de RET met uw gegevens of uw rechten is omgegaan, kunt u melden bij de Functionaris Gegevensbescherming van de RET via privacy@ret.nl. Komt u er dan alsnog niet uit dan hiervan een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Heeft u over de voorwaarden en het privacybeleid van RET nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via 50jaarmetro@ret.nl.

Wijzigingen

RET behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden en het privacybeleid. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig de voorwaarden en het privacybeleid te raadplegen.

Rotterdam, 24 mei 2018